„Хост 2“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.040


logoinnovation

"Хост 2“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.040- Подобряване на производствения капацитет в МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование на проекта: “Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Хост 2“ ООД”, договор № BG16RFOP002-2.040-1385-C01

Основната цел на проекта е подобряване и разширяване на производствения капацитет на компанията „ХОСТ 2“, специализирана в предлагането на услуги и високотехнологични решения за предоставяне на виртуални сървъри (облачни услуги), изчислителна мощност и пространство под наем и хостинг.
За постигане на целта се предвижда изпълнението на дейност: “ Подобряване на производствения капацитет на Хост 2”. Тя ще бъде изпълнена чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на: 4 бр. сървърни шасита; 16 бр. сървъри; 1 бр. сторидж сървър. Дейността предвижда и разработването и внедряването на специализирана софтуерна система за управление на Облачна инфраструктура на Хост2 ООД, предоставяща възможност за управление и мониторинг на производствените процеси.

Бенефициент: „Хост 2“ ООД

Обща стойност: 552 440.00 лв., от които 328 701.80лв.
европейско и 58 006.20лв. национално съфинансиране.

Начало:22.12.2020 г.
Край: 22.12.2021 г.