ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ “ХОСТ2” ООД.


1. Общи положения

/1/ Настоящите “Общи условия” определят условията за предоставяне не хостинг услуги от “ХОСТ2” ООД, по-долу наричано ОПЕРАТОР.
/2/ КЛИЕНТ по смисъла на настоящите Общи условия е физическо лице или юридическо лице, което отговаря на условията по т.4.
/3/ Предоставянето на хостинг услуги се осъществява по силата на договор, сключен между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА.
/а/ Съгласно договора по т.3 КЛИЕНТЪТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема да предоставя възмездно на КЛИЕНТА хостинг услуги.
/б/ Съгласно договора по т.3 УСЛУГАТА може да бъде предоставяна на КЛИЕНТА с повече от един хостинг план.
/4/ При сключване на договор клиентите се идентифицират, както следва:
/а/ Физическите лица и лицата упражняващи свободни професии – с коректно попълване на съответните данни във формата за регистрация.
/б/ Юридически лица и еднолични търговци – с коректно попълване на съответните данни във формата за регистрация.
/в/ Юридически лица, които не са търговски дружества – с коректно попълване на съответните данни във формата за регистрация.
/5/ Общите условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТИТЕ, приели ги чрез договор.
/а/ Условия различни от настоящите „Общи условия” могат да бъдат уговорени с допълнително писмено споразумение между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА.
/6/ ОПЕРАТОРЪТ може да откаже предоставянето на услугата на КЛИЕНТ, който има неизпълнени задължения по предходен договор, както и при неизпълнение на други изисквания по настоящите Общи условия.

2. Права и задължения на страните

/7/ Права и задължения на ОПЕРАТОРА:
/а/ ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя УСЛУГАТА съгласно Приложение № 1 “Описание на услугата, технически характеристики и условия”.
/б/ ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да инсталира, въвежда в експлоатация, поддържа, проверява и ремонтира осигуреното от него оборудване.
/в/ ОПЕРАТОРЪТ определя цените на предоставяната УСЛУГА при спазване на изискванията на Закона за далекосъобщенията. Промяна на цените се извършва при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и при предварително уведомяване на клиентите.
/г/ ОПЕРАТОРЪТ има право да таксува КЛИЕНТА, в случай, че е открил и/или отстранил повреди, предизвикани от виновни или невиновни действия на КЛИЕНТА.
/д/ ОПЕРАТОРЪТ има право на планирани и необходими прекъсвания на УСЛУГАТА при условията на т.17, буква “а”.
/е/ ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя информация за КЛИЕНТА или негови действия, при поискване от компетентен държавен орган при спазване изискванията на приложимите закони.
/8/ Права и задължения на КЛИЕНТА:
/а/ КЛИЕНТЪТ има право на възстановяване на платените на ОПЕРАТОРА суми за предоставянето на УСЛУГАТА в рамките на 7 (седем) дневния тестов период без да дължи обяснения или обезщетения на ОПЕРАТОРА.
/б/ КЛИЕНТЪТ има право на безплатни консултации относно техническите параметри или изисквания за правилното и пълноценно използване на УСЛУГАТА. Консултациите се извършват от специалисти на “ХОСТ2” ООД чрез e-mail през работно време.
/в/ КЛИЕНТЪТ се задължава да използва предоставената УСЛУГА само за цели в съответствие и ненарушаващи законите на Република България и международни актове по които Република България е страна.
/г/ КЛИЕНТЪТ се задължава да не използва, съхранява или разпространява материали в нарушение на авторското право и сродните му права чрез предоставената му УСЛУГА.
/д/ КЛИЕНТЪТ се задължава да не съхранява или разпространява порнографски или други материали нарушаващи законите или противоречащи на нормите на морала и добрите нрави чрез предоставената му УСЛУГА.
/е/ КЛИЕНТЪТ е отговорен за публикуването и използването на всяка информация чрез предоставената му УСЛУГА.
/ж/ КЛИЕНТЪТ се задължава да не разполага или използва софтуерни приложения затрудняващи или нарушаващи на нормалното функциониране на техниката ползвана от ОПЕРАТОРА за предоставяне на УСЛУГАТА.
/з/ КЛИЕНТЪТ е отговорен за своите действия или бездействия при използването на предоставената му УСЛУГА за възникнали преки или косвени щети и искове от трети лица.
/и/ КЛИЕНТЪТ се задължава да не разполага или използва софтуерни приложения от типа torrent tracker, online games, online gambling, warеz съдържание или информация собственост или нарушаваща интересите на трети лица.
/к/ КЛИЕНТЪТ няма право да изпраща голям брой нежелани съобщения с търговска или друга цел (SPAM).
/л/ КЛИЕНТЪТ няма право да извършва всякакви дейности, които потенциално могат да увредят мрежата на “ХОСТ2” ООД или други мрежи.
/м/ При неизпълнение на задълженията по предходните точки, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА без да обезщетява КЛИЕНТА.
/н/ При прекъсване на УСЛУГАТА, предизвикано от някоя от горните причини, КЛИЕНТЪТ няма правото на каквото и да било обезщетение.
/о/ КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща цените за предоставяната услуга съобразно Раздел 5 на Общите условия.
/п/ КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва всички императивни норми на действащото законодателство, както и всякакви забрани и ограничения въведени от съответните държавни органи касаещи УСЛУГАТА.
/р/ Вън от горното КЛИЕНТЪТ няма право да използува УСЛУГАТА в противоречие с приложими закони и разпоредби.

3. Оборудване

/9/ Оборудването и неговата инсталация, поддръжка, ремонт и деинсталация се осъществява от ОПЕРАТОРА.
/10/ Със сключването на договора между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА не се учредяват или прехвърлят право на собственост или ограничени вещни права върху оборудването.

4. Начало на предоставяне на услугата

/11/ За начало на предоставяне на УСЛУГАТА се счита датата на подписване договора.
/а/ В случай, че няма възражение от страна на КЛИЕНТА в срок от 7 /седем/ дни след подписването на договора между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА, договора продължава действието си за определения срок.

5. Условия на плащане

/12/ КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА таксите в съответствие с Приложение № 1 към договора.
/13/ Всички задължения за заплащане на суми се определят в български лева с включен ДДС.
/14/ Всички такси са дължими авансово за съответния период и преди започване на самия период за ползване на УСЛУГАТА.
/а/ Първият период се заплаща след подписването на договора и преди началото на предоставяне на УСЛУГАТА.
/15/ Операторът издава фактура със съдържание съгласно Приложение №1 към договора за платените такси в срок до три работни дни след ефективното получаване на плащането.

6. Прекъсване на услугата

/16/ Прекъсване на УСЛУГАТА е налице, в случай, че УСЛУГАТА не се предоставя в съответствие с техническите стандарти, съгласно Приложение №1, по вина на ОПЕРАТОРА и такова прекъсване продължи повече от два часа. Периодът на прекъсване се измерва от момента, от който КЛИЕНТЪТ уведоми ОПЕРАТОРА, че има прекъсване, до моментът, в който УСЛУГАТА се възстанови.
/17/ Не се счита за прекъсване на УСЛУГАТА, ако такова прекъсване е в резултат на директно или индиректно:
/а/ От периодични или инцидентни тестове, планирани или необходими, провеждани от ОПЕРАТОРА, но не повече от 24 /двадесет и четири/ часа за 6 /шест/ месеца. В този случай ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА с двадесет и четири часово предизвестие;
/б/ Ако КЛИЕНТЪТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора;

7. Срок и прекратяване на договора между страните

/18/ Договорът между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА се сключва за съответният минимален срок.
/19/ Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:
/а/ По взаимно писмено изразено съгласие на страните;
/б/ По силата на съдебно решение или акт на компетентен държавен орган;
/в/ При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора от влизането в сила на съответното решение;
/20/ Едностранно прекратяване на договора от ОПЕРАТОРА:
/а/ ОПЕРАТОРА може да прекрати настоящия договор или промени някоя от неговите клаузи, ако:
- с нормативен акт на съответен държавен орган се забрани предоставянето на УСЛУГАТА или част от нея;
- когато нормативен акт или акт на компетентни държавни органи наложи промяна в клаузи, условия или цени по договора.
/б/ В случаите по настоящата точка, буква “а”, обезщетение не се дължи.
/21/ Едностранно прекратяване на договора от КЛИЕНТА:
/а/ КЛИЕНТЪТ може да прекрати едностранно договора в случай, че:
- прекъсването на услугата продължи повече от три последователни работни дни, освен ако не е уговорено друго, съгласно т.16 по-горе;
/б/ КЛИЕНТЪТ може да прекрати договора при промяна на цените от страна на оператора на основание т.7, буква “в”;
/в/ В случаите по тази точка, КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати дължимите на ОПЕРАТОРА суми до момента на прекратяването.

8. Санкции

/22/ В случай, че КЛИЕНТЪТ:
/а/ не заплати такси за УСЛУГАТА или други дължими суми на ОПЕРАТОРА и забавата продължи повече от 3 /три/ дни след датата на падежа;
/б/ не изпълни някое от задълженията си по договора и това продължи повече от 3 /три/ дни след надлежно известие от ОПЕРАТОРА на e-mail адреса посочен в регистрацията;
/в/ е в нарушение на приложимото законодателство във връзка с УСЛУГАТА и нейното използуване, ОПЕРАТОРЪТ може по свое усмотрение след дванадесет часово известие на e-mail адреса посочен в регистрацията, да упражни една или повече от следните санкции:
- временно да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА към КЛИЕНТА изцяло или частично, без да прекратява договора, докато КЛИЕНТЪТ изпълни задълженията си, през което време КЛИЕНТЪТ не се освобождава от заплащане на дължимите на ОПЕРАТОРА суми;
- да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА изцяло или частично, като изисква незабавно изравняване на баланса. Това не освобождава КЛИЕНТА от задължението да заплати дължимите суми за ползуването на услугата или да прекрати договора по т.19.

9. Форсмажор

/23/ Страните по договора не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват пред другата страна със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

10. Допълнителни и заключителни разпоредби

/24/ Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица, без изричното писмено съгласие на другата.
/25/ Страните по договора да разпространяват информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, касаещи договора между тях без предварително изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да бъдат изнесени или в случаите, предвидени в действуващото българско законодателство.
/26/ Всички допълнения и приложения следва да бъдат обективирани в писмена форма и са неразделна част от него.
/27/ При противоречия между отделни клаузи в различните документи, ще се приемат за валидни клаузите в следната последователност:
/а/ Договорът-заявка между страните, уреждащ специалните условия по предоставянето на УСЛУГАТА;
/б/ Настоящите Общи условия и Приложенията към тях.
/28/ Възникналите спорове между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА се разрешават по взаимно споразумение между СТРАНИТЕ, а ако такова не бъде постигнато, всяка една страна може да отнесе спора за разрешаване в Арбитражния съд при БТПП.
/29/ При прилагането и тълкуването на настоящите общи условия се прилага действащото българско законодателство.


ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА.

При никакви случаи “ХОСТ2” ООД не гарантира, че клиентът ще извършва своята дейност без проблеми и прекъсвания дължащи се на използването на услугата.
При никакви случаи “ХОСТ2” ООД или негови доставчици не носят отговорност за индиректни, специфични, косвени или инцидентни щети, включително, но не ограничено само до, загуба или повреда на информация или данни, преки или косвени загуби, пропуснати печалби или ползи, и др., причинени от неправилно функциониране, нефункциониране или нежелано функциониране на предоставената услуга.

Последна промяна : 2023.07.14

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ “ХОСТ2” ООД.
Настоящите Общи условия за в сила от 01 октомври 2007 година.

1. Общи положения

/1/ Настоящите “Общи условия” определят условията за предоставяне не хостинг услуги от “ХОСТ2” ООД, по-долу наричано ОПЕРАТОР.
/2/ КЛИЕНТ по смисъла на настоящите Общи условия е физическо лице или юридическо лице, което отговаря на условията по т.4.
/3/ Предоставянето на хостинг услуги се осъществява по силата на договор, сключен между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА.
/а/ Съгласно договора по т.3 КЛИЕНТЪТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема да предоставя възмездно на КЛИЕНТА хостинг услуги.
/б/ Съгласно договора по т.3 УСЛУГАТА може да бъде предоставяна на КЛИЕНТА с повече от един хостинг план.
/4/ При сключване на договор клиентите се идентифицират, както следва:
/а/ Физическите лица и лицата упражняващи свободни професии – с коректно попълване на съответните данни във формата за регистрация.
/б/ Юридически лица и еднолични търговци – с коректно попълване на съответните данни във формата за регистрация.
/в/ Юридически лица, които не са търговски дружества – с коректно попълване на съответните данни във формата за регистрация.
/5/ Общите условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТИТЕ, приели ги чрез договор.
/а/ Условия различни от настоящите „Общи условия” могат да бъдат уговорени с допълнително писмено споразумение между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА.
/6/ ОПЕРАТОРЪТ може да откаже предоставянето на услугата на КЛИЕНТ, който има неизпълнени задължения по предходен договор, както и при неизпълнение на други изисквания по настоящите Общи условия.

2. Права и задължения на страните

/7/ Права и задължения на ОПЕРАТОРА:
/а/ ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя УСЛУГАТА съгласно Приложение № 1 “Описание на услугата, технически характеристики и условия”.
/б/ ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да инсталира, въвежда в експлоатация, поддържа, проверява и ремонтира осигуреното от него оборудване.
/в/ ОПЕРАТОРЪТ определя цените на предоставяната УСЛУГА при спазване на изискванията на Закона за далекосъобщенията. Промяна на цените се извършва при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и при предварително уведомяване на клиентите.
/г/ ОПЕРАТОРЪТ има право да таксува КЛИЕНТА, в случай, че е открил и/или отстранил повреди, предизвикани от виновни или невиновни действия на КЛИЕНТА.
/д/ ОПЕРАТОРЪТ има право на планирани и необходими прекъсвания на УСЛУГАТА при условията на т.17, буква “а”.
/е/ ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя информация за КЛИЕНТА или негови действия, при поискване от компетентен държавен орган при спазване изискванията на приложимите закони.
/8/ Права и задължения на КЛИЕНТА:
/а/ КЛИЕНТЪТ има право на възстановяване на платените на ОПЕРАТОРА суми за предоставянето на УСЛУГАТА в рамките на 7 (седем) дневния тестов период без да дължи обяснения или обезщетения на ОПЕРАТОРА.
/б/ КЛИЕНТЪТ има право на безплатни консултации относно техническите параметри или изисквания за правилното и пълноценно използване на УСЛУГАТА. Консултациите се извършват от специалисти на “ХОСТ2” ООД чрез e-mail през работно време.
/в/ КЛИЕНТЪТ се задължава да използва предоставената УСЛУГА само за цели в съответствие и ненарушаващи законите на Република България и международни актове по които Република България е страна.
/г/ КЛИЕНТЪТ се задължава да не използва, съхранява или разпространява материали в нарушение на авторското право и сродните му права чрез предоставената му УСЛУГА.
/д/ КЛИЕНТЪТ се задължава да не съхранява или разпространява порнографски или други материали нарушаващи законите или противоречащи на нормите на морала и добрите нрави чрез предоставената му УСЛУГА.
/е/ КЛИЕНТЪТ е отговорен за публикуването и използването на всяка информация чрез предоставената му УСЛУГА.
/ж/ КЛИЕНТЪТ се задължава да не разполага или използва софтуерни приложения затрудняващи или нарушаващи на нормалното функциониране на техниката ползвана от ОПЕРАТОРА за предоставяне на УСЛУГАТА.
/з/ КЛИЕНТЪТ е отговорен за своите действия или бездействия при използването на предоставената му УСЛУГА за възникнали преки или косвени щети и искове от трети лица.
/и/ КЛИЕНТЪТ се задължава да не разполага или използва софтуерни приложения от типа torrent tracker, online games, online gambling, warеz съдържание или информация собственост или нарушаваща интересите на трети лица.
/к/ КЛИЕНТЪТ няма право да изпраща голям брой нежелани съобщения с търговска или друга цел (SPAM).
/л/ КЛИЕНТЪТ няма право да извършва всякакви дейности, които потенциално могат да увредят мрежата на “ХОСТ2” ООД или други мрежи.
/м/ При неизпълнение на задълженията по предходните точки, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА без да обезщетява КЛИЕНТА.
/н/ При прекъсване на УСЛУГАТА, предизвикано от някоя от горните причини, КЛИЕНТЪТ няма правото на каквото и да било обезщетение.
/о/ КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща цените за предоставяната услуга съобразно Раздел 5 на Общите условия.
/п/ КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва всички императивни норми на действащото законодателство, както и всякакви забрани и ограничения въведени от съответните държавни органи касаещи УСЛУГАТА.
/р/ Вън от горното КЛИЕНТЪТ няма право да използува УСЛУГАТА в противоречие с приложими закони и разпоредби.

3. Оборудване

/9/ Оборудването и неговата инсталация, поддръжка, ремонт и деинсталация се осъществява от ОПЕРАТОРА.
/10/ Със сключването на договора между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА не се учредяват или прехвърлят право на собственост или ограничени вещни права върху оборудването.

4. Начало на предоставяне на услугата

/11/ За начало на предоставяне на УСЛУГАТА се счита датата на подписване договора.
/а/ В случай, че няма възражение от страна на КЛИЕНТА в срок от 7 /седем/ дни след подписването на договора между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА, договора продължава действието си за определения срок.

5. Условия на плащане

/12/ КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА таксите в съответствие с Приложение № 1 към договора.
/13/ Всички задължения за заплащане на суми се определят в български лева с включен ДДС.
/14/ Всички такси са дължими авансово за съответния период и преди започване на самия период за ползване на УСЛУГАТА.
/а/ Първият период се заплаща след подписването на договора и преди началото на предоставяне на УСЛУГАТА.
/15/ Операторът издава фактура със съдържание съгласно Приложение №1 към договора за платените такси в срок до три работни дни след ефективното получаване на плащането.

6. Прекъсване на услугата

/16/ Прекъсване на УСЛУГАТА е налице, в случай, че УСЛУГАТА не се предоставя в съответствие с техническите стандарти, съгласно Приложение №1, по вина на ОПЕРАТОРА и такова прекъсване продължи повече от два часа. Периодът на прекъсване се измерва от момента, от който КЛИЕНТЪТ уведоми ОПЕРАТОРА, че има прекъсване, до моментът, в който УСЛУГАТА се възстанови.
/17/ Не се счита за прекъсване на УСЛУГАТА, ако такова прекъсване е в резултат на директно или индиректно:
/а/ От периодични или инцидентни тестове, планирани или необходими, провеждани от ОПЕРАТОРА, но не повече от 24 /двадесет и четири/ часа за 6 /шест/ месеца. В този случай ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА с двадесет и четири часово предизвестие;
/б/ Ако КЛИЕНТЪТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора;

7. Срок и прекратяване на договора между страните

/18/ Договорът между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА се сключва за съответният минимален срок.
/19/ Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:
/а/ По взаимно писмено изразено съгласие на страните;
/б/ По силата на съдебно решение или акт на компетентен държавен орган;
/в/ При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора от влизането в сила на съответното решение;
/20/ Едностранно прекратяване на договора от ОПЕРАТОРА:
/а/ ОПЕРАТОРА може да прекрати настоящия договор или промени някоя от неговите клаузи, ако:
- с нормативен акт на съответен държавен орган се забрани предоставянето на УСЛУГАТА или част от нея;
- когато нормативен акт или акт на компетентни държавни органи наложи промяна в клаузи, условия или цени по договора.
/б/ В случаите по настоящата точка, буква “а”, обезщетение не се дължи.
/21/ Едностранно прекратяване на договора от КЛИЕНТА:
/а/ КЛИЕНТЪТ може да прекрати едностранно договора в случай, че:
- прекъсването на услугата продължи повече от три последователни работни дни, освен ако не е уговорено друго, съгласно т.16 по-горе;
/б/ КЛИЕНТЪТ може да прекрати договора при промяна на цените от страна на оператора на основание т.7, буква “в”;
/в/ В случаите по тази точка, КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати дължимите на ОПЕРАТОРА суми до момента на прекратяването.

8. Санкции

/22/ В случай, че КЛИЕНТЪТ:
/а/ не заплати такси за УСЛУГАТА или други дължими суми на ОПЕРАТОРА и забавата продължи повече от 3 /три/ дни след датата на падежа;
/б/ не изпълни някое от задълженията си по договора и това продължи повече от 3 /три/ дни след надлежно известие от ОПЕРАТОРА на e-mail адреса посочен в регистрацията;
/в/ е в нарушение на приложимото законодателство във връзка с УСЛУГАТА и нейното използуване, ОПЕРАТОРЪТ може по свое усмотрение след дванадесет часово известие на e-mail адреса посочен в регистрацията, да упражни една или повече от следните санкции:
- временно да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА към КЛИЕНТА изцяло или частично, без да прекратява договора, докато КЛИЕНТЪТ изпълни задълженията си, през което време КЛИЕНТЪТ не се освобождава от заплащане на дължимите на ОПЕРАТОРА суми;
- да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА изцяло или частично, като изисква незабавно изравняване на баланса. Това не освобождава КЛИЕНТА от задължението да заплати дължимите суми за ползуването на услугата или да прекрати договора по т.19.

9. Форсмажор

/23/ Страните по договора не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват пред другата страна със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

10. Допълнителни и заключителни разпоредби

/24/ Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица, без изричното писмено съгласие на другата.
/25/ Страните по договора да разпространяват информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, касаещи договора между тях без предварително изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да бъдат изнесени или в случаите, предвидени в действуващото българско законодателство.
/26/ Всички допълнения и приложения следва да бъдат обективирани в писмена форма и са неразделна част от него.
/27/ При противоречия между отделни клаузи в различните документи, ще се приемат за валидни клаузите в следната последователност:
/а/ Договорът-заявка между страните, уреждащ специалните условия по предоставянето на УСЛУГАТА;
/б/ Настоящите Общи условия и Приложенията към тях.
/28/ Възникналите спорове между ОПЕРАТОРА и КЛИЕНТА се разрешават по взаимно споразумение между СТРАНИТЕ, а ако такова не бъде постигнато, всяка една страна може да отнесе спора за разрешаване в Арбитражния съд при БТПП.
/29/ При прилагането и тълкуването на настоящите общи условия се прилага действащото българско законодателство.
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА.

При никакви случаи “ХОСТ2” ООД не гарантира, че клиентът ще извършва своята дейност без проблеми и прекъсвания дължащи се на използването на услугата.
При никакви случаи “ХОСТ2” ООД или негови доставчици не носят отговорност за индиректни, специфични, косвени или инцидентни щети, включително, но не ограничено само до, загуба или повреда на информация или данни, преки или косвени загуби, пропуснати печалби или ползи, и др., причинени от неправилно функциониране, нефункциониране или нежелано функциониране на предоставената услуга.